4.4.1.8. Atmel AT91SAM9N12-EK Evaluation KitΒΆ

Building barebox:

make ARCH=arm at91sam9n12ek_defconfig