4.4.1.9. Atmel AT91SAM9X5-EK Evaluation KitΒΆ

The AT91SAM9X5-EK kit supports Device Tree and Multi Images.

Building barebox:

make ARCH=arm at91sam9x5ek_defconfig