4.4.1.7. Atmel AT91SAM9M10G45-EK Evaluation KitΒΆ

Building barebox:

make ARCH=arm at91sam9m10g45ek_defconfig