4.4.1.6. Atmel AT91SAM9G20-EK Evaluation KitΒΆ

Building barebox:

make ARCH=arm at91sam9g20ek_defconfig