4.4.1.5. Atmel AT91SAM9G10-EK Evaluation KitΒΆ

Building barebox:

make ARCH=arm at91sam9g10ek_defconfig