4.4.1.2. Atmel AT91SAM9260-EK Evaluation KitΒΆ

Building barebox:

make ARCH=arm at91sam9260ek_defconfig