4.4.1.1. Atmel AT91RM9200-EK Evaluation KitΒΆ

Building barebox:

make ARCH=arm at91rm9200ek_defconfig