3.9.27. nvmem - list nvmem devices

3.9.27.1. Synopsis

Usage: nvmem