3.9.28. nvmem - list nvmem devices

3.9.28.1. Synopsis

Usage: nvmem